Tara R. Hunt

Tara Hunt- Academic Advisor

Tara Hunt

Academic Advisor/Web Information Coordinator (WIC)

James A. Thomas Hall, 135

910.775.4764